RELA shoe store

Obchodné podmienkyObchodné podmienky


1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu mobilnej aplikácie RELA Poprad, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Jozef Jendrušák – RELA (ďalej predávajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákazník bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.rela.sk.

Predávajúci: Jozef Jendrušák – RELA , IČO: 37734652


2. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prepravnou kuriérskou spoločnosťou DPD, s.r.o.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.
 • Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.
 • V prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet predávajúceho pri každej objednávke.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.rela.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v čase odoslania objednávky.

Pri nedodržaní týchto podmienok a zásad korektného správania si vyhradzujeme právo už viac neuskutočniť kúpno-predajný vzťah.


3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 2-3 pracovných dní, kuriér Vám zásielku následne doručí do 1-2 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po prijatí Vašej platby na náš účet Vám zašleme potvrdzujúci mail a taktiež v prípade, že tovar bude odoslaný zákazníkovi z nášho skladu. V prípade, že Vám tovar do 3-5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás, aby sme mohli problém s dodaním tovaru, čo najskôr vyriešiť.


4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode mobilnej aplikácie RELA Poprad sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

Cena tovaru je konečná, predávajúci je platcom DPH.
Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je pokladničný doklad so záručným listom, ktorý je pripojený ku každej zásielke.


5. Platby za tovar a poštovné

Cena poštovného (vrátane balného) je v rámci:

 • SR: 4,- EUR
 • ČR: 10,- EUR

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako balík.

Číslo účtu (IBAN) – SK3111000000002613380930

Náš účet je vedený v Tatrabanka a.s. Poštovné je uvedené vrátane balného. Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší.

Jozef Jendrušák – RELA je platcom DPH.

Ceny sú uvedené vrátane poštovného a balného.


6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v dohodnutej, alebo dodatočne komunikovanej lehote.
b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 15-tich dní od stornovania objednávky.

Zrušenie objednávky realizujte prosím mailom: obchod@rela.sk.


7. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar sa vracia na adresu prevádzky firmy a to na nasledovnú adresu: Rela shoe store , Ul. 1 mája 216 Poprad, Slovenská Republika.

V štandardnom balení (kuriérska obálka, baliaci papier), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy pokladničný doklad, alebo jeho kópiu so záručným listom, na ktorý je potrebné doplniť číslo účtu v tvare IBAN, kde sa zákazníkovi zašlú finančné prostriedky.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy.


8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis-protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis vady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, kontakt, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi závadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu v rovnakej cenovej kategórii. Peniaze za reklamovaný tovar predávajúci vráti kupujúcemu, ak si tak želá uplatniť.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • Prirodzeným, alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, alebo úpravy).
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doporučenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle +421 907 938 921 cez pracovné dni od 09.00 do 18.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu obchod@rela.sk. Kontaktnou osobou je Lucia Jendrušáková.

Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo si myslí, že predávajúci porušil jeho práva, má ten právo žiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručenie a elektronickú adresu na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu.

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu mobilnej aplikácie RELA Poprad, firma Jozef Jendrušák – RELA, sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu mobilnej aplikácie RELA Poprad. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy. Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Prosíme všetky právnicke osoby, aby pri nákupe uviedli všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Klient má možnosť kedykoľvek súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu mobilnej aplikácie RELA Poprad. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Zodpovedná osoba: Lucia Jendrušáková