RELA shoe store

Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov: Ochrana osobných údajov Aplikácie „RELA Poprad“

* * *

Tento informačný list má za úlohu Vám poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov fyzickej osoby, ak ste ako návštevník mobilnej aplikácie RELA Poprad, alebo profilu na sociálnej sieti Facebook prejavili záujem o kúpu produktov prevádzkovateľa a správcu aplikácie RELA Poprad.

Firma Jozef Jendrušák – RELA, so sídlom Tatranské námestie 4582/7, 058 01 Poprad,
IČO: 37734652, DIČ: 1020038921, IČ DPH: SK1020038921
zapísanej v ObÚ v Poprade, číslo živ. reg.: 706-15287,
email: obchod@rela.sk, tel.: +421 907 938 921 (ďalej len „firma”).

Firma nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
Firma Jozef Jendrušák – RELA, so sídlom Tatranské námestie 4582/7, 058 01 Poprad,
IČO: 37734652, DIČ: 1020038921, IČ DPH: SK1020038921,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.42413/T,
email: obchod@rela.sk, tel.: +421 907 938 921 (ďalej len “firma”).

Firma nemenovala zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Aké údaje spracúvame

Ak nadviažete komunikáciu s Firmou ako návštevník aplikácie RELA Poprad cez: objednávkový formulár pri uskutočnení objednávky resp. nákupu do nákupného košíka; rýchly kontaktný formulár: zadaním Vašej emailovej adresy a dopytu; priameho emailu na obchod@rela.sk, prípadne zaslaním správy cez sociálnu sieť Facebook; alebo akýmkoľvek iným spôsobom, Firma bude spracúvať len bežné osobné údaje. Firma spracúva osobné údaje o zákazníkoch. Spracúvané sú len relevantné BEŽNÉ osobné údaje, ktoré firme sami poskytnete, v prvom rade pri:

a) Vyplnení objednávkového formulára pri uskutočnení nákupu do nákupného košíka (menovite meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu bydliska, prípadne doručovaciu adresu, spôsob úhrady, Vami zadaná poznámka k objednávke), alebo
b) Zadaní dopytu prostredníctvom rýchleho kontaktného formulára, alebo priamo do emailu (menovite emailová adresa, prípadne meno a priezvisko, alebo telefónne číslo a Vašu otázku). Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje najmä podrobnejšie informácie k tovaru, o ktorú máte záujem.

Facebook

Ak pre kontaktovanie Firmy využívate sociálnu sieť Facebook, umožníte Firme tiež prístup k Vášmu profilu, ktorý môže obsahovať aj Vami zverejnený údaj o dátume narodenia, údaj o aktuálnom mieste pobytu. Súčasťou Vášho verejného profilu je Vaše meno, priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa Vášho nastavenia.

Cookies

Ak ste na Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies, Spoločnosť zbiera tiež údaje získané prostredníctvom cookies. O používaní cookies a účele ich používania na webovej stránke je Firma povinná Vás informovať. Informáciu o používaní cookies môžete nájsť v dolnej časti stránky použitím nasledovného textu.

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky. Cookies umožňujú informovať Firmu o tom, aké časti aplikácie RELA Poprad verejnosť navštevuje, pomáhajú Firme merať efektivitu reklám a webových hľadaní a poskytujú pohľad na správanie návštevníkov. Na základe týchto informácií môže potom Firma zlepšovať svoje služby a skvalitňovať komunikáciu, alebo prispôsobiť obsah webovej stránky tomu, čo Vás zaujíma.

Na našich portáloch používame tieto cookies

a) Základné: umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa, alebo predvypĺňovanie formulárov;
b) Prevádzkové: slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu;
c) Cookies tretích strán: vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Účely, pre ktoré spracúvame osobné údaje

Tieto osobné údaje Firma spracúva na účel vybavenia Vašej objednávky, teda na plnenie zmluvy medzi Vami s Firmou.

Spracovanie údajov v tomto prípade znamená všetky činnosti od zaevidovania Vašej objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Firma tiež spracúva osobné údaje na účel zaistenia zákazníckej podpory ak Firmu oslovíte cez Prvý kontaktný formulár, alebo priamo emailom s Vašim dotazom, alebo akoukoľvek otázkou. Vyplnením údajov vyjadrujte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje Firma nijak ďalej nevyužíva a po zodpovedaní dotazu, Firma Váš dotaz zmaže.

V prípade uzatvorenia zmluvy (zrealizovania nákupu v aplikácii), Vaše osobné údaje Firma spracuje tiež na účel vyhotovenia faktúry. V prípade, ak by Firma evidovala neuhradenú pohľadávku z poskytnutej služby, Firma spracuje relevantné osobné údaje na účel vymoženia pohľadávky.

Účelom používania cookies

a) Pre fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stránky, prezeraných službách, ďalšej aktivite v aplikácii, prispôsobenie zobrazenia aplikácie;

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje Firma uchováva po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Firmou a naplnenia predmetu zmluvy (zrealizovanie objednávky, platby a dodania zakúpeného tovaru).

Po ukončení spolupráce a po uplynutí zákonnej záručnej lehoty, budú tieto údaje vymazané, pokiaľ neexistujú právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť Firmy a daňové, účtovné alebo archívne povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov nasledujúcich po roku ukončenia zmluvnej spolupráce.

Osobné údaje, ktoré ste zadali do Vášho dotazu Firma spracúva len nevyhnutnú dobu do zodpovedania Vášho dotazu resp. ukončenia jednotlivej emailovej komunikácie.

Údaje získané povolením cookies Spoločnosť spracúva po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do doby, než podáte námietku proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom, alebo odvoláte súhlas.

Na základe čoho môžeme spracúvať osobné údaje

Vaše osobné údaje Firma spracúva bez potreby vyžiadania si Vášho súhlasu, pričom právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: plnenie zmluvy a opatrení pre uzatvorením zmluvy (vychádzajúc z Recitálu 44 Nariadenia GDPR).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy/nákupu na webovej stránke, pričom ich poskytnutie je Vašou slobodnou voľbou/právom. V prípade, ak Vaše osobné údaje Firma neposkytnete, Firma nebude môcť s Vami uzatvoriť zmluvu a doručiť Vám objednaný tovar.

Osobné údaje zadané do Prvého kontaktného formulára, alebo do emailového dotazu Firma spracúva na právnom základe vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) prípadne na účely oprávneného záujmu Spoločnosti (6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Údaje z cookies spracúvame na právnom základe

a) Oprávneného záujmu Firmy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR: cookies v časti fungovanie webovej stránky a na analytické účely (meranie návštevnosti webovej stánky, prezeraných službách, ďalšej aktivite v aplikácii, prispôsobenie zobrazenia aplikácie);

Firma v súčasnosti neposiela reklamné ponuky zákazníkom.

Väčšina webových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Obsahujú ale ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie, alebo odstránenie. Ste oprávnení nastaviť si svoj prehliadač tak, by bolo používanie cookies na Vašom počítači zabránené; ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť stránok Firmy. Pokyny k blokovaniu, alebo odstráneniu súborov cookies v prehliadači možno nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačoch.

Firma automatizovane nespracúva osobné údaje a nevykonáva profilovanie Vašich osobných údajov. Firma Vaše osobné údaje neprenáša do tretej krajiny.

Vaše osobné údaje sú v prvom rade spracúvané Firmou a prípadne jej pracovníkom. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Firmou.

Osobné údaje Firma nezverejňuje.

Vaše osobné údaje Firma len v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu poskytne tretej osobe. Tam, kde je to potrebné, tieto tretie osoby spracúvajú aj Vaše osobné údaje, pričom ide o poskytovateľov služieb Firmy, ktoré Firma starostlivo vyberá.

Spracúvanie osobných údajov prebieha výhradne v súlade s pokynmi Firmy

a) Osobe zmluvne poverenej na právne vymáhanie neuhradenej pohľadávky;
b) Poskytovateľovi poštových služieb na zaslanie tovaru (DPD SK, s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35834498);
d) Zmluvnému poskytovateľovi webhostingových služieb, ak má poskytovateľ prístup k osobným údajom, Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 82109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36306444
e) Poskytovatelia služieb a platforiem: Google Analytics, Google AdSense, alebo Facebook.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Firmu a požadovať:

1. Na požiadanie môžete uplatniť právo požadovať od Firmy prístup k Vašim osobným údajom (Firma Vás bude informovať predovšetkým o tom, či a aké kategórie osobných údajov o Vás sú spracúvané, o účele a povahe spracúvania, dobe spracúvania, vrátane informácie o prípadných príjemcoch mimo Firmy a Vašich právach). Všeobecné informácie o činnostiach spracovania Vašich osobných údajov sú uvedené v týchto pravidlách.

Ak sa domnievate, že Firma spracúva osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou, s v rozpore s Vašimi právami a slobodami, máte právo požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. opravu, blokáciu, doplnenie, likvidáciu).

V súlade s legislatívou, máte:

2. Právo na prístup (čl. 15 GDPR), ktoré ste Firme poskytli. Ak si toto právo uplatníte, Firma Vám potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracúvané a prípadne Vám budú tieto Vaše osobné údaje sprístupnené spolu s informáciou o spracúvaní.

3. Právo na opravu (čl. 16 GDPR) tých osobných údajov, ktoré sú akokoľvek nepresné alebo neúplné alebo chybné. Sama Firma má primárny záujem na tom, aby spracúvala o Vás len správne a aktuálne osobné údaje. Na toto právo nadväzuje právo byť informovaný ohľadne opravy, alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzení ich spracovania: Firma je povinná informovať jednotlivých príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, o oprave alebo výmaze osobných údajov, alebo obmedzení spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo si to vyžaduje neprimerané úsilie.

4. Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR), ktoré sa volá i ako tzv. právo na zabudnutie. Toto právo zahŕňa právo na obmedzenie spracúvania, ak už nie sú Vaše osobné údaje potrebné na uvedený účel, alebo ak už Firma nemá zákonnú povinnosť, alebo dôvod ďalej spracúvať (najmä archivovať) Vaše osobné údaje, vrátane prípadov, ak by ste aj ďalej nesúhlasili s ďalším spracúvaním. V rámci splnenia tohto práva Firma Vaše osobné údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje. Právo na výmaz sa neuskutoční, ak je spracovanie osobných údajov potrebné k splneniu právnych povinností, pre uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a ďalšie prípady určené v Nariadení GDPR.

5. Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), viď. právo v bode 4. Máte právo na to, aby Firma obmedzila spracovávanie Vašich osobných údajov, ak: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnej k tomu, aby Firma mohla overiť presnosť údajov, a) spracúvanie je protiprávne a namiesto výmazu osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia, c) Firma už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete ich pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku, d) Vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, po dobu pokiaľ nie je overené, či oprávnené záujmy Firmy prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

6. Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR), zahŕňa právo na prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe súhlasu od Firmy inému subjektu, kedy Firma odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám, alebo inému subjektu, ktorého sami určíte. Prenesenie osobných údajov musí byť technicky možné.

7. Právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov, v prípade, ak by Vám Firma zasielala obchodné oznámenia alebo vyhodnocovala nákupné preferencie. Firma na základe uplatnenia tohto práva okamžite skončí spracúvanie osobných údajov na tento účel.

8. Právo odvolať súhlas: v prípade, ak Firma spracúva osobe údaje na základe udeleného súhlasu, a to kedykoľvek písomne, alebo na emailovú adresu: obchod@rela.sk, zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov.

9. Právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že Firma nespracúva osobné údaje zákonným spôsobom, na Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 01 Bratislava 27, SR, IČO: 36 064 220, tel.: +421 2 3231 32 20, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spoločnosť dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s nimi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane Nariadenia GDPR. Firma pravidelne posudzuje aktuálnosť týchto pravidiel. Aktuálna verzia týchto pravidiel je dostupná na webovej stránke www.rela.sk, v sekcii Ochrana osobných údajov. V prípade, ak budú tieto pravidlá podstatne zmenené, Spoločnosť zákazníkov viditeľne upozorní.

Ak máte otázky, pripomienky, alebo ak si uplatňujete Vaše práva k ochrane osobných údajov, kontaktujte Firmu, prosím na email: obchod@rela.sk, alebo aj poštou na adresu: Jozef Jendrušák – RELA, so sídlom na Ulici Tatranské námestie 4582/7, 058 01 Poprad.

Tieto pravidlá sú účinné od 25.05.2018