RELA shoe store

Reklamačný poriadok FB (Facebook)



Reklamačný poriadok FB (Facebook)


Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriérskej spoločnosti skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis-protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla firmy Jozef Jendrušák-RELA, ďalej ako „predávajúci“. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu daňového dokladu, popis vady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, kontakt, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Priebežne sa môžete informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle +421 907 938 921 cez pracovné dni od 09.00 do 18.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu obchod@rela.sk. Kontaktnou osobou je Lucia Jendrušáková.


I. Základné podmienky reklamácie

 • Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a akosť.
 • Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare v záručnej dobe chyba, má zákazník právo tuto chybu reklamovať.
 • Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčina je použitie nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie, alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.
 • Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 • Ak uplatní zákazník právo zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, ak si kupujúci uplatní reklamáciu priamo v kamennom obchode/prevádzke predávajúceho. V zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu chyby.
 • Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia obecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Obuv RELA je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude splňovať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny.
 • Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne, alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

II. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Zákazník uplatňuje reklamáciu poštou ako balík alebo priamo v kamennej predajni / prevádzke osobne. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu firmy. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník najlepšie pokladničným dokladom a záručným listom alebo jeho kópiou a spísanou vadou reklamovaného tovaru. Bez predloženia pokladničného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie len pokiaľ zákazník iným vierohodným spôsobom doloží resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil vo firme Jozej Jendrušák- RELA.
 • Predávajúci, alebo ním poverený pracovník je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za chyby uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy a o dobe jej trvania.
 • Predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec alebo iná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.
 • Akonáhle zákazník uplatní niektoré z práv zodpovednosti za chyby tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s vedúcim predajne, alebo ním povereným pracovníkom inak.

III. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

 • Právo zo zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o prevedení opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.
 • Chyba, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci, alebo ak predajňa RELA nepreukáže opak.

IV. Odstrániteľné chyby

 • Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 • V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • O prevedení opravy rozhodne predávajúci, alebo ním poverený pracovník a vyznačí, alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy zákazníkom, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 • Odst.4: Zákazník môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom k cene tovaru, alebo závažnosti chyby.
 • V prípade chyby odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:
  • Reklamácia nebola vybavená do 30-tich dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode.
  • Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne používať.

O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby.


V. Neodstrániteľné chyby

 • Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.
 • Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby. má zákazník právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar), alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok, vráti sa zákazníkovi plná cena, ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.
 • V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby (napr. chyby estetické) a zákazník nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

VI. Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

 • Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo si myslí, že predávajúci porušil jeho práva, má ten právo žiadať predávajúceho o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručenie a elektronickú adresu na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu.

Vrátenie peňazí

 • Máte právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od doručenia objednávky.
 • Máte právo na vrátenie peňazí nielen za tovar, ale aj za poštovné a balné. Pošleme Vám teda celú sumu, ktorú ste nám zaplatili. Peniaze Vám pošleme okamžite po doručení vrátenej objednávky späť k nám.
 • Tovar vráťte kompletný a nepoužitý. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia.

Doprava

 • Doprava k zákazníkovi je realizovaná spoločnosťou DPD SK, s.r.o. ako balík. Zásielky posielame vždy ako balík na adresu, ktorú ste zadali. Tovar zasielame do 48 hodín, k tomuto času je nutné pripočítať si dobu, ktorú na doručenie potrebuje kuriér DPD spoločnosti, a tá je 1-2 pracovné dni / v prípade ČR 3-5 pracovných dní.
 • Po odoslaní Vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3- 5 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.
 • V prípade, že si chcete objednať aj z inej krajiny, ako Slovensko a Česká republika, kontaktujte nás prosím.

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č.40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.